Hur vi hanterar dina personuppgifter

I samband med att GDPR (nya dataskyddsförordningen) trädde i kraft 2018 har vi uppdaterat våra avtalsvillkor, beställningsblanketter och andra dokument, för att du som kund ska kunna känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi på Habo Energi är enligt lagen personuppgiftsansvariga för alla personuppgifter som vi behandlar.

Det innebär att vi:

  • Samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtal med konsument eller när det är nödvändigt för att kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss som leverantör.
  • Vidare kan personuppgifter komma att behandlas för marknadsföringsändamål, marknadsstatistik, samt för att utvärdera, utveckla och informera om våra tjänster.
  • Vi kan för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av personuppgifter.
  • Personuppgifter kan komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om vi har ett berättigat intresse av att lämna ut uppgifterna, t ex till koncernföretag eller ett försäkringsbolag.
  • Därutöver kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av konsumentens ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet.
  • Personuppgifter kan komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är korrekta och för att avtalet med konsumenten ska kunna fullgöras.

Dina rättigheter

  • Som konsument har du rätt att begära ut information om personuppgifter som behandlas av oss.
  • Du kan även begära rättelse och under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling av personuppgifter, till radering av personuppgifter, till att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning, samt rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.
  • Konsument har under vissa förutsättningar rätt att få sina personuppgifter som konsumenten själv lämnat överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Du som konsument som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denna strider mot dataskyddsförordningen har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. 

Dataskyddsombud

Om du vill anmäla en personuppgiftsincident eller veta mer om dina rättigheter kan du skicka e-post till: dso@haboenergi.se

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.