Fjärrvärme till din fastighet

Fjärrvärme är ett miljöanpassat, hållbart och  prisvärt uppvärmningsalternativ. Din fjärrvärmecentral behöver i princip ingen tillsyn och tekniken är okomplicerad. Nätet är konstant övervakat och därför är driftsäkerheten mycket hög.

Prissättning i dialog

Vi har satt våra priser i enlighet med processen för Prisdialogen, ett system för transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme. Tanken med Prisdialogen är att ge kunden mer insyn i hur priset på fjärrvärme sätts och vilka faktorer som påverkar kommande år. Något som underlättar budgetarbetet för kunderna. Bakom konceptet står Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna samt Energiföretagen.

Priser näringsidkare från 2024-01-01

Prislista, exklusive moms.

PrisgruppAbonnerad effekt (kWh)Fast avgift kr/årEffektavgift kr/kWh per årEnergiavgift öre/kWhFlödesavgift kr/m3
1,1015-503 45054057,503,50
2051-1807 13046757,503,50
30181-30018 17040657,503,50
40301-100034 73035157,503,50
50>100066 24031757,503,50

Jämförelsepriser  Flerbostadshus, pris inklusive moms

Årlig förbrukningTotal kostnadVarav fast delVarav rörlig del
80 MWh93 113 kr/år28 613 kr64 500 kr
193 MWh214 138 kr/år58 531 kr155 606 kr
500 MWh537 488 kr/år134 363 kr403 125 kr
1 000 MWh1 047 100 kr/år240 850 kr806 250 kr

Jämförelsepriser Lokaler, pris inklusive moms

Årlig förbrukningTotal kostnadVarav fast delVarav rörlig del
80 MWh100 538 kr/år36 038 kr64 500 kr
193 MWh228 731 kr/år73 125 kr 155 606 kr
500 MWh573 013 kr/år169 888 kr403 125 kr
1 000 MWh1 104 138 kr/år297 888 kr806 250 kr

Abonnerad effekt

Abonnerad effekt fastställs av Habo Energi AB genom beräkning. Beräkning innebär att medeltalet av de två senaste kalenderårens normalårskorrigerande energiförbrukning divideras med talet 2 200 för flerbostadshus och gruppanslutna enfamiljshus, respektive med talet 1 700 för affärs- och industrilokaler, kontor, skolor och separat anslutna en- och tvåfamiljshus.

Den framräknade effekten avrundas nedåt till närmaste 1-, 5,- eller 10-tal kW för abonnemang mindre än 50 kW, 51 till 180 kW respektive större än 180 kW. Justering av abonnerad effekt görs av Habo Energi AB varje år med hänsyn till uppmätt energiförbrukning, dock endast om avvikelser från tidigare värde överstiger 5 %.

För abonnemang med avvikande konsumtionsmönster eller omfattande värmetekniska installationer, t.ex. värmepump, spillvattenutnyttjande m.m., fastställer Habo Energi AB individuella tal med vilket energiförbrukningen skall divideras vid beräkning av abonnerad effekt. 

Vid nyanslutning av fastigheter fastställer Habo Energi AB abonnerad effekt med hänsyn till värmetekniska beräkningar, tidigare oljeförbrukning, uppvärmd yta eller jämförelse med andra anslutna fastigheter av samma karaktär och storlek.

BYGGVÄRME

Med Byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljöriktigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt. 

Byggvärme avser fjärrvärmeleveranser till fastigheter inom näringsverksamhet som är under ny- eller ombyggnation och förutsätter att fastigheten ska ha fjärrvärme efter att byggprojektet är klart.

Kostnaden för byggvärme baseras på antalet använda kWh. Priset från 2024-01-01 är 93 öre/kWh exklusive moms.

*För fullständiga villkor se Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som användsi näringsverksamhet. 

Fjärrvärmen och miljön

Här redovisar vi den senaste rapporten med fjärrvärmens miljövärden i Habo.

Beräkningarna görs med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen Sverige och Värmemarknadskommittén.

Lokala miljövärden 2023 – Habo​

Resursanvändning
Primärenergifaktor: 0,06

Emission av växthusgaser
Förbränning: 14,04 g CO2 ekv/kWh
Transport och produktion av bränslen: 7,32 g CO2 ekv/kWh

Andel fossila bränslen
(kol, eldningsolja, naturgas): 0 %

NÄTSPECIFIK INFORMATION
Levererad värme: 26 GWh
Totalt tillförd energi till värmeproduktion: 29 GWh
Varav el (hjälpel, vp, elpannor): 0 GWh
Ursprungsspecificerad el: Förnybar vattenkraft
Klimatpåverkan för använd el: 0 g CO2 ekv/kWh
Primärenergifaktor för använd el : 1,1

FÖRDELNING TILLFÖRD ENERGI TILL VÄRMEPRODUKTION

Återvunnen energi: 0 %
Förnybart: 84,75 %
Sekundära biobränslen: 82,47 %
Bioolja och tallbeckolja: 1,39 %
Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution: 0,9 %

Övrigt: Köpt hetvatten från annat fjärrvärmeföretag, förnybar eller återvunnen energi: 15,25%

Fossila bränslen: 0%

Förhandling och medling

Fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) ger dig som kund möjlighet att begära förhandling, medling och uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal med oss om vi genomför en ensidig ändring av avtalsvillkoren som är till nackdel för dig som kund.

Vill du begära förhandling med Habo Energi AB ska du göra det senast tre veckor från den dag då du blev underrättad om det nya priset. Begäran om sådan förhandling ska skickas till Habo Energi AB, Kundservice, Box 202, 566 24 Habo

Skulle vi inte komma överens i förhandlingen kan du söka om medling hos Fjärrvärmenämnden. Sådan ansökan ska ha kommit in till Fjärrvärmenämnden senast tre veckor från den dag Habo Energi AB meddelat att förhandlingen avslutats.

Vill du säga upp avtalet om fjärrvärme till följd av det nya fjärrvärmepriset har du rätt att göra det senast två månader från den dag du underrättats om det nya priset. Denna rätt att säga upp avtalet gäller oavsett om du begärt förhandling eller medling. Om du begärt förhandling och förhandlingen inte resulterat i någon överenskommelse, har du rätt att säga upp avtalet senast tre veckor från den dag Habo Energi AB meddelat dig att förhandlingen avslutats. Om du ansökt om medling och medlingen inte resulterat i någon överenskommelse får du säga upp avtalet senast tre veckor från den dag Fjärrvärmenämnden meddelat beslut om att avsluta medlingen eller avslå ansökan.  

Avtal och villkor

Vi har samlat alla våra avtal, villkor och dokument på en sida för att underlätta för dig som kund. Hittar du inte vad du söker hjälper vår kundservice dig gärna.

Kontakta oss

Telefon

Ring oss vardagar 8.00-12.00

E-post

Skicka e-post dygnet runt

På plats

Boka en tid för ditt besök så får du bästa service.

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.