Kontakta kundservice elnät

036-860 24 00
info@haboenergi.se

Felanmälan - Elnät

Felanmälan vid strömavbrott

Om strömmen går eller om det uppstår andra problem i elnätet har vi beredskap dygnet runt för att rycka ut och reparera felet.

Innan du felanmäler:

  1. Har du jordfelsbrytare så kan du enkelt kontrollera om denna slagit av. Fortsätter jordfelsbrytaren att lösa ut måste du kontakta en elektriker för felavhjälpning.
  2. Kontrollera dina egna huvudsäkringar, 3 st som oftast sitter i samband med mätarskåpet. Huvudsäkringen byter du själv. Om du gör en felanmälan och vi konstaterar att huvudsäkringen är trasig, kan vi debitera dig för arbetet.
  3. Visas L1 L2 L3 i elmätarens display har du spänning fram till din anläggning. Saknar du någon av L1 L2 L3 i displayen betyder det att du saknar spänning fram till din anläggning. Skulle detta inträffa bör du kontakta oss på felanmälan 036-860 24 00 eller utanför kontorstid på 036-12 13 82 (SOS Alarm).

Avbrottsersättning

Om du råkar ut för ett avbrott under minst tolv timmar i följd kan du ha rätt till avbrottsersättning eller skadestånd. Ersättningen ska betalas ut inom sex månader från utgången av den månad som nätföretaget fick information om avbrottet. Ersättningen betalas ut automatiskt och du behöver alltså inte anmäla till oss att du önskar ersättning.

Har du inte fått avbrottsersättningen inom två år från det att avbrottet upphörde ska du själv göra anspråk på ersättningen. Nätföretaget ska då också betala ränta enligt 6§ räntelagen (1975:635).

Avbrottets längd

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska betalas ut.

Belopp och utbetalning

Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd och elanvändarens årliga nätkostnad. Lägsta ersättningsnivå är 1000 kronor. Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas:

  • Om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget.
  • Om överföringen av el har behövts försenas för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker.
Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller kan du som elanvändare vända dig till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Vill du få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Skadestånd vid avbrott

Om du som elanvändare har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett avbrott kan du enligt reglerna i ellagen ha rätt till skadestånd. Detta är oberoende av avbrottets längd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Tvåårsgräns för krav

Nätföretaget måste underrättas om ersättningskravet inom två år från att skadan inträffat, annars förlorar du rätten till ersättning enligt lag. Om du ska skicka ett krav till oss gör du det skriftligt. När vi mottagit det bekräftar vi detta till dig och utreder sedan om ersättning ska utbetalas. Kvitton och annat som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas kravet.

Avräkning

Om du har rätt till skadestånd innebär reglerna att avbrottsersättning ska avräknas från skadeståndet.

Jämkning

Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden.

Undantag

Du har inte rätt till skadestånd om nätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Information till näringsidkare

Näringsidkare som kan visa att nätföretaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid avbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler. Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av avbrottets längd.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.