För hyresgäster

Information om lägenheten

Lägenheten du hyrt av oss har blivit genomgången av vår personal efter det att förgående hyresgäst flyttat. Lägenheten är städad av föregående hyresgäst vilket vi hoppas är till din belåtenhet - Har du synpunkter kontakta i så fall oss på Habo Bostäder. Lägenhetens status ser du i det protokoll som finns i plastfickan på städskåpsdörrens insida.

Parkeringsregler

Parkering görs alltid på förhyrd/anvisad plats. Parkeringsplatsen upplåtes i befintligt skick. Hyresvärden ansvarar för sedvanlig renhållning, snöröjning och sandning på infartsväg, medan den åligger nyttjanderättshavaren att svara för dessa uppgifter vad gäller för själva bilplatsen.

Hyresvärden fritager sig för allt ansvar för skada av vad slag det vara må på nyttjanderättshavarens fordon, såvida skadan icke uppkommit genom hyresvärdens eget vållande. För tillfälliga hinder till följd av underhållsarbeten på bilplatsen eller andra jämförliga omständigheter, äger nyttjanderättshavaren ej rätt till ersättning. Nyttjanderättshavaren får icke långtidsparkera obesiktigat fordon eller släpvagn på parkeringsplatsen. Nyttjanderättshavaren får icke överlåta parkeringsplatsen utan hyresvärdens medgivande. Boende får ej parkera på besöksparkering.

Telefonlista

Telefonlista med våra telefonnummer och personers funktion i företaget finner du i plastfickan på städskåpsdörrens insida.

Kabel-TV

I våra lägenheter finns Kabel-TV från Habo Energi AB. Felanmälan på TV-mottagning görs alltid till oss. Se under rubrik Felanmälan.

Bredband

I samtliga Habo Bostäders lägenheter och lokaler finns fiber från HaboNet, där du kan välja bland flera olika tjänsteleverantörer.

Tvättstugor

I flertalet av våra fastigheter finns gemensamma tvättstugor för dessa finns ordningsregler anslagna i tvättstugorna. Dessa måste följas. Vi vill att Ni beaktar att tvättpåse måste användas när Ni tvättar Er BH och att det är absolut förbjudet att tvätta tunga föremål (till exempel mattor eller dylikt) eller färga plagg i maskinerna.

Soprum med källsortering

I anslutning till våra fastigheter finns soprum med kärl för källsortering. Det är viktigt att Ni sorterar Ert avfall enligt de fraktioner som finns uppmärkta. Närmare information finns i soprummen, samt i plastfickan på städskåpsdörrens insida.

Trapphus - Trapphusstädning

Våra trapphus städas en gång per vecka under vintertid. Övrig tid städas trapphuset en gång var fjortonde dag. Trapphusen skall hållas rena från utrustning såsom cyklar, barnvagnar m.m. För dessa föremål finns särskilda utrymmen. Alltså hjälp till med detta så underlättar det för vår lokalvårdare och Ni får ett rent och fräscht trapphus.

Felanmälan

Ring oss om det är något som går sönder eller inte fungerar tillfredsställande i lägenheten. Telefonnumret är 036-860 24 00. Normalt utförs reparationer som inte är akuta, tisdagar och torsdagar. Akuta fel efter kontorstid, det vill säga efter klockan 16.00, meddelas på telefon 010-470 51 84. (Securitas)

Störningsjour

Habo Bostäder tillhandahåller störningsjour. Denna kan Ni utnyttja fr.o.m. kl. 22.00 om någon stör (spelar för högt eller dyl.) i grannhuset / lägenheten. Telefonnumret Ni ringer då är 010-470 51 84. (Securitas)

Nyckelhantering

När Ni flyttar in hos oss får Ni tre st originalnycklar till lägenheten, två st nycklar till bokningstavlan i tvättstugan samt i förekommande fall två st nycklar till lägenhetsförrådet. Dessa skall återlämnas vid avflyttning. Om Ni vid avflyttning inte lämnar tillbaka tre st originalnycklar eller "piratnycklar" kommer Ni att debiteras 125:- per nyckel. Vid förlust av nyckel eller om Ni vill ha en extra nyckel skall Ni alltid meddela oss så att vi tillverkar en ny nyckel.

Uppsättning av utrustning i badrum

All uppsättning i badrum så som extra krokar, hyllor, speglar m.m. är ej tillåten utan vaktmästarens kännedom och anvisningar.

Trivselreparation

Ni får själva, om Ni så önskar, måla och tapetsera i lägenheten. Detta sker på egen bekostnad. OBS! Arbetet måste vara fackmannamässigt utfört. Kontakta alltid oss för råd och anvisningar. Extrema färger får ej förekomma.

Skadegörelse

All skadegörelse i lägenheten ersätts av den boende. Vissa avskrivningsregler med hänsyn till ålder kan förekomma. SABO:s nyckeltal för lägenhetsreparationer tillämpas vid ersättningsyrkande. Det är ej tillåtet att montera spegelväggar och takfläktar i våra lägenheter. Detta medför alltid ersättningskrav från oss. Montering med betong- och gipsplugg får endast förekomma i undantagsfall. Kontakta alltid oss för råd och anvisningar.

Hör gärna av dig

Om Ni har några funderingar angående bostad och lägenheter ring till kundcenter på tel 036-860 24 00. Naturligtvis kan ni även mejla på info@habobostad.se.