Fjärrvärme och miljö

Här redovisar vi den senaste rapporten med fjärrvärmens miljövärden.

 

Lokala miljövärden 2021 - Habo

Resursanvändning
Primärenergifaktor: 0,13

Emission av växthusgaser
Förbränning: 18 g CO2 ekv/kWh
Transport och produktion av bränslen: 10 g CO2 ekv/kWh

Andel fossila bränslen
(kol, eldningsolja, naturgas): 1,3%

NÄTSPECIFIK INFORMATION
Levererad värme: 21 GWh
Totalt tillförd energi till värmeproduktion: 31 GWh
Varav el (hjälpel, vp, elpannor): 0,7 GWh
Ursprungsspecificerad el: Nordisk residual
Klimatpåverkan för använd el: 365 g CO2 ekv/kWh
Primärenergifaktor för använd el : 2,4

 

FÖRDELNING TILLFÖRD ENERGI TILL VÄRMEPRODUKTION

Återvunnen energi: 0%
Förnybart: 97,8%
Pellets, briketter och pulver: 1,3%
Sekundära biobränslen: 94,4%
Bioolja och tallbeckolja: 1,9% 1,9%
Förnybar el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution: 0,2%

El från kärnkraft till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution: 0,9%

Fossil el till elpannor, värmepumpar och hjälpel till distribution: 1,3%

Här kan du ladda ner den senaste rapporten med fjärrvärmens miljövärden. Aktivera redigering i dokumentet och välj ort för att kunna se miljövärden från andra fjärrvärmenät.

Beräkningarna görs med utgångspunkt från förhållandena föregående år och utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen Sverige och Värmemarknadskommittén.

Vad ingår i miljövärdena?

Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas i tre perspektiv: resurseffektivitet, klimatpåverkan och andel fossila bränslen. Det finns också andra faktorer som kan påverkar miljön, till exempel partiklar och försurning. De ingår inte i den här redovisningen.

Resurseffektivitet, hur effektivt energin används

Resurseffektivitet mäts som den primärenergi som används i förhållande till den energi som levereras till kunden. Primärenergi är den energi som finns som naturresurs innan den har omvandlats av människan. Träd i skogen, vattenkraft, kol och olja är primärenergi, De primärenergifaktorer som används är hämtade ur Miljöfaktaboken.

Klimatpåverkan

Klimatpåverkan mäts som utsläpp av koldioxidekvivalenter i förhållande till den energi som levereras till kunden. Det vill säga utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas anges enligt Naturvårdsverkets data. Den klimatpåverkan som fjärrvärme ger upphov till är dels vid energiomvandlingen i kraft- eller fjärrvärmeverket, dels när bränslet produceras och transporteras. Vi redovisar både utsläppen vid energiomvandlingen och från produktion och transport av bränslen.

Fossila bränslen

Fjärrvärmens fossila del mäts i andel kol, fossil olja och naturgas i förhållande till den energi som har tillförts totalt till produktionen av fjärrvärme. Den el som har framställts fossilt och som används i fjärrvärmeproduktionen räknas också in i detta.

Miljövärdena är faktiska vad gäller fossila bränslen men beräknas med hjälp av schabloner för klimatpåverkan och resurseffektivitet. Därför kan det variera hur effektiv ett visst bränsle är och vilken klimatpåverkan det har. Det kan till exempel bero på hur bränslet har producerats, hur långt det har transporterats, vilken förbränningsteknik som har använts och vilken fuktighet bränslet har haft.

Det som redovisas är miljövärdet för residualen, det vill säga det som har producerats i ett fjärrvärmenät men med korrigering för om något har sålts som produkt- eller ursprungsspecifikt. Det innebär att om några kunder har köpt ursprungs- eller produktspecifik fjärrvärme, till exempel enbart producerad med biobränslen, så påverkar det miljövärdena för resten av kunderna.

Tillsammans med kunderna

Svensk Fjärrvärme har tillsammans med Värmemarknadskommittén enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme. Det betyder att kunder och boende kan känna sig trygga med att de värden som redovisas har tagits fram på ett bra och gemensamt sätt.

Värmemarknadskommittén består av representanter från Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vart vill du logga in?

Välj någon av nedstående tjänst för att logga in på bostad eller el.