Elnät

Vår verksamhet styrs av ett antal regelverk som är centrala för vår bransch. Det handlar bland annat om ellagen och mätarföreskrifterna, vilka innehåller en rad bestämmelser som rör överföring och försäljning av el.

För att säkerställa att vår verksamhet uppfyller de krav som ställs på branschen, har vi också utarbetat allmänna villkor för el och elnät. Dessa villkor är framtagna i samarbete med branschorganisationen Energiföretagen Sverige och är gemensamma för hela branschen.

För att ytterligare specificera de villkor som gäller för vår verksamhet, har vi också tagit fram särskilda villkor och bestämmelser. Dessa är anpassade till vår specifika verksamhet och säkerställer att vi kan leverera el på ett effektivt och pålitligt sätt till våra kunder. Dessa hittar ni under fliken ”Dokument”. 

Sammanfattningsvis är regelverken som styr vår verksamhet noga utformade för att säkerställa en hög nivå av kvalitet och säkerhet inom vår bransch. Vi är stolta över att följa dessa regler och villkor för att kunna erbjuda våra kunder den bästa möjliga servicen.

Om vårt elnät

Inom Habo Krafts nätområde ansvarar vi för distribution av el från det nationella stamnätet till våra kunder. Som distributör har vi en skyldighet och ensamrätt att leverera el inom vårt elnätsområde under tillsyn av Energimarknadsinspektionen.

För att säkerställa en hög leveranssäkerhet granskas vår nätverksamhet och våra avgifter kontinuerligt av myndigheten. Vi övervakar och underhåller vårt nätområde dygnet runt, året om för att snabbt kunna åtgärda eventuella fel som kan uppstå.

För att leverera el så nära kunden som möjligt transformeras den inkommande spänningen från 40 000 V till 10 000 V innan den matas in i vårt lokala elnät. Vi placerar transformatorstationer nära abonnenten för att omvandla spänningen ytterligare till 3-fas lågspänning 400/230 volt.

Habo Kraft är stolta över att leverera pålitlig och säker el till våra kunder inom vårt nätområde. Kontakta oss gärna om du har frågor om vår nätverksamhet eller våra tjänster.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Felanmälan

Felanmälan görs alltid till din tjänsteleverantör, dvs den leverantör du till exempel köper Internetaccessen eller TV-tjänsten från. HaboNet och de tjänsteleverantörer som säljer tjänster i nätet samarbetar. För att det ska vara enkelt för dig som kund vänder du dig alltid till tjänsteleverantören vid felanmälan. I de fall problemet finns i HaboNet, kontaktar tjänsteleverantören oss för att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Eftersom det i vissa fall är problem i nätet kan vi behöva kontakta er som kund för att t.ex. boka ett besök.

Du hittar kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna i Tjänsteväljaren.

HaboNet

Är det en tjänst från HaboNet som inte fungerar kan du antingen göra en felanmälan till vårt webbaserade ärendesystem, direkt till kundservice på telefon 036-860 24 00 (kl. 08.00-16.00) eller övrig tid till SOS Alarm 036-12 13 82. 

Oavsett om du ringer till kundservice på telefon 036-860 24 00 eller använder vårt webbaserade system HelpDesk för felanmälan måste du lämna en utförlig felbeskrivning så det blir lättare för våra tekniker att behandla ert ärende på bästa sätt. Målsättningen är att handlägga ärenden som har inkommit från företag så fort som möjligt.

Har du andra frågor om HaboNet är du välkommen att kontakta vår kundservice på 036-860 24 00 under kontorstid. Det går naturligtvis även att skicka mejl till info@haboenergi.se

Förändring av installation

Tänk på att fiberkablar kan vara känsliga. Behöver ni flytta eller på annat sätt påverka placeringen av inkommande fiber efter installationstillfället, måste ni höra av er till oss. Vi kan då göra ett besök hos er och bedöma vad som kan göras och vad vi eventuellt måste debitera för arbetet.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vid felanmälan och elavbrott

Felanmälan

Om strömmen går eller om det uppstår andra problem i elnätet har vi beredskap dygnet runt och året om för att rycka ut och reparera felet.

Innan du felanmäler:

  1. Har du jordfelsbrytare, så kan du enkelt kontrollera om denna slagit av. Fortsätter jordfelsbrytaren att lösa ut måste du kontakta en elektriker för felavhjälpning.
  2. Kontrollera dina egna huvudsäkringar, 3 st som oftast sitter i samband med mätarskåpet. Huvudsäkringen byter du själv. Om du gör en felanmälan och vi konstaterar att huvudsäkringen är trasig, kan vi debitera dig för arbetet.
  3. Visas L1 L2 L3 i elmätarens display har du spänning fram till din anläggning. Saknar du någon av L1 L2 L3 i displayen betyder det att du saknar spänning fram till din anläggning. Skulle detta inträffa bör du kontakta oss på felanmälan 036-860 24 00 eller utanför kontorstid på 036-12 13 82 (SOS Alarm).

Avbrottsersättning

Om du råkar ut för ett avbrott under minst tolv timmar i följd kan du ha rätt till avbrottsersättning eller skadestånd. Ersättningen ska betalas ut inom sex månader från utgången av den månad som nätföretaget fick information om avbrottet. Ersättningen betalas ut automatiskt och du behöver alltså inte anmäla till oss att du önskar ersättning.

Har du inte fått avbrottsersättningen inom två år från det att avbrottet upphörde ska du själv göra anspråk på ersättningen. Nätföretaget ska då också betala ränta enligt 6§ räntelagen (1975:635).

Avbrottets längd

Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet minst två timmar i sträck.

Belopp och utbetalning

Avbrottsersättningens storlek beror på avbrottets längd och elanvändarens årliga nätkostnad. Lägsta ersättningsnivå är 1000 kronor. Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas:

  • Om skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget.
  • Om överföringen av el har behövts försenas för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker.
Vägledning och möjlighet att pröva

För att få vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller kan du som elanvändare vända dig till Konsumenternas Elrådgivningsbyrå eller till kommunal konsumentvägledare. Vill du få beslutet prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden eller till allmän domstol.

Skadestånd vid avbrott

Om du som elanvändare har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett avbrott kan du enligt reglerna i ellagen ha rätt till skadestånd. Detta är oberoende av avbrottets längd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Tvåårsgräns för krav

Nätföretaget måste underrättas om ersättningskravet inom två år från att skadan inträffat, annars förlorar du rätten till ersättning enligt lag. Om du ska skicka ett krav till oss gör du det skriftligt. När vi mottagit det bekräftar vi detta till dig och utreder sedan om ersättning ska utbetalas. Kvitton och annat som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas kravet.

Avräkning

Om du har rätt till skadestånd innebär reglerna att avbrottsersättning ska avräknas från skadeståndet.

Jämkning

Skadestånd kan jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten är oskäligt betungande med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden.

Undantag

Du har inte rätt till skadestånd om nätföretaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Information till näringsidkare

Näringsidkare som kan visa att nätföretaget handlat vårdslöst eller försumligt har rätt till skadestånd vid avbrott enligt skadeståndslagens (1972:207) regler. Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av avbrottets längd.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Fiber

HaboNet, en del av Habo Energi, är ett lokalt stadsnät som erbjuder en mängd digitala tjänster, inklusive internet, TV, telefoni, säkerhetstjänster, datatjänster och samhällstjänster. Som ett öppet stadsnät utgör HaboNet en viktig samhällsnyttig infrastruktur för både näringslivet och invånarna i Habo kommun.

På samma sätt som det behövs vägnät och elnät som täcker hela landet, behövs det också fibernät som ger Habo kommuns företag tillgång till snabba och säkra elektroniska kommunikationer. Fibernäten lägger grunden för den digital utvecklingen.

Svenska Stadsnätsföreningen
Habo Energi är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen, SSNF.

Varför fiber från oss?

Med fiber från Habo Energi, kan du genom vårt öppna stadsnät HaboNet del av ett brett utbud av tjänster från flera tjänsteleverantörer. Vi på Habo Energi ansvarar för fiberkabeln fram till din fastighet.

Nära

Vi finns i Habo nära dig och ägs av Habo kommun.

Långsiktighet

Vi tänker långsiktigt och utvecklar Habo kommun med modern infrastruktur.

Prisvärt

Låga anslutningskostnader.

Öppet stadsnät

I öppna stadsnät kan konsumenter fritt välja bland olika operatörer som även kallas tjänsteleverantörer. Det finns de operatörer som bara levererar bredband och telefoni och de finns de som också levererar TV-tjänster via IPTV. Utöver bredband, TV och telefoni finns det också tjänster för teknisk support och backuplösningar.

Tjänsteväljaren

På HaboNet Tjänsteväljaren väljer du enkelt de tjänster, den fiberhastighet som passar just dina och ditt företags behov.

Kontakta oss på fiber@haboenergi.se eller på 036-860 24 00 om du är intresserad av en anslutning till HaboNet.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Teckna nytt elavtal

Vi jobbar för en hållbart utveckling, både av samhället och vår miljö. Därför erbjuder vi elavtal från en förnybar energikälla – vattenkraft. 

Lediga lägenheter

Här visar vi de lediga objekt vi har för tillfället. Om du registrerar dig som sökande hos oss kan du använda ”Spara filter som bevakning” för att få ett e-post om lediga bostäder.

Grönt är skönt

100% av elen som levereras av Habo Energi är så kallad ”grön el” som kommer från förnyelsebara energikällor – i vårt fall svensk vattenkraft. Grönt på riktigt alltså, för att vi bryr oss.

Bo och jobba i Habo

Vi är stolta över att trygga bostadsförsörjning och skapa lokaler för företag och verksamheter. Detta har vi gjort sedan 1953 och nya byggnationer pågår löpande. I Habo får hela livet plats!

Habo Energi - För ett levande samhälle
Vi är inget vanligt energibolag. Vi är samhällsbyggare.

Med rätt beståndsdelar kan samhället blomstra. Det behövs människor, infrastruktur, bostäder, företagande och en levande gemenskap. Vi ser till att det finns el, värme, bostäder och internet. Och det gör vi med ett hållbart perspektiv och med omtanke om miljö och människa.

Tjänster - Internet företag

Har ni fiber indraget till ert företag/er fastighet kan ni idag välja mellan nedanstående tjänster. Vissa företagsanslutningar är redan anslutna till det öppna nätet och där kan man välja mellan flera olika leverantörer av tjänster. Arbete pågår med att flytta företagsanslutningar till det öppna nätet. Ni som redan är anslutna i det öppna nätet kan välja tjänster på Tjänsteväljaren.

Välkommen att kontakta oss om ni är intresserade av bredband från HaboNet.

Internet - DHCP (fiber)Hastighet *Avgift (exkl. moms)
HaboNet 1010/10 Mbit/s600 kr
HaboNet 5050/50 Mbit/s1 800 kr
HaboNet 100100/100 Mbit/s2 200 kr
Internet - Fast IP (fiber)Hastighet *Avgift (exkl. moms)
HaboNet 10 IP**10/10 Mbit/s900 kr
HaboNet 50 IP**50/50 Mbit/s2 100 kr
HaboNet 100 IP**100/100 Mbit/s2 500 kr
* Avser hastighet upp till och med.
** Avser tjänster med fasta tilldelade IP-adresser.
Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Jämförelsepriser - Fjärrvärme

Hur mycket du betalar för din fjärrvärme beror på hur mycket värme du använder. Här kan du se jämförelsepriser som är beräknade utifrån olika energianvändande och typkund.

Priserna presenteras inklusive moms.

Kundkategori Flerbostadshus

Årlig förbrukningTotal kostnadVarav fast delVarav rörlig del
80 MWh76 920 kr/år23 150 kr53 770 kr
193 MWh178 857 kr/år49 138 kr129 720 kr
500 MWh451 137 kr/år115 075 kr336 062 kr
1 000 MWh879 687 kr/år207 563 kr672 124 kr

Kundkategori Lokaler

Årlig förbrukningTotal kostnadVarav fast delVarav rörlig del
80 MWh82 207 kr/år28 438 kr53 770 kr
193 MWh191 545 kr/år61 825 kr 129 720 kr
500 MWh482 025 kr/år145 963 kr336 062 kr
1 000 MWh929 249 kr/år257 125 kr672 124 kr
Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Kontakta kundservice

036-860 24 00
info@haboenergi.se

Kontakt

Receptionen är öppen måndag-fredag 08.00-12.00

Önskar du prata med oss en annan tid så bokar vi gärna in ett samtal eller besök om du kontaktar oss på info@haboenergi.se

Besöksadress: Fabriksgatan 1, 566 34 Habo
E-post: info@haboenergi.se
Telefon: 036-860 24 00

Felanmälan när receptionen är stängd

Felanmälan Habo Kraft och Habo Energi: 036-12 13 82 (SOS Alarm).
Felanmälan Habo Bostäder 010-470 51 84 (Securitas).

Hitta hit

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Kontakta kundservice

036-860 24 00
info@haboenergi.se

Lokaler

Vårt fokus på Habo Bostäder är alltid att se till att våra kunder trivs, utvecklas och når sina verksamhetsmål när de hyr våra lokaler. Vi är här för att hjälpa dig hitta den perfekta lokalen för dina specifika behov, oavsett om du behöver en plats för kontorsarbete, produktion eller lagerhantering.

För dig som söker lokal

Vår kundservice står alltid redo att hjälpa dig genom hela processen – från att visa våra tillgängliga lokaler till att svara på eventuella frågor du kan ha. 

Vi är alltid lyhörda för våra kunders önskemål och strävar efter att skapa en smidig och problemfri upplevelse för dig.
Så om du är intresserad av att hyra en lokal i Habo, tveka inte att kontakta oss. Vi ser fram emot att hjälpa dig hitta den perfekta lokalen för din verksamhet!

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Mikroproduktion

De senaste åren har intresset för egen elproduktion ökat och ny förenklad teknik har gjort det möjligt för privatpersoner att i små anläggningar producera sin egen el. Detta genom solcellspaneler eller mindre vindkraftverk. Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka elkostnaden gör att allt fler väljer att investera i solceller eller vindkraftverk.

Samtidigt som det sänker elkostnaden är det dessutom bra för miljön.

Vi välkomnar och tycker det är intressant med nya miljövänliga kraftkällor. 

Så fungerar det

Med hjälp av din produktionskälla producerar du din egen el. I de fall din egen produktion inte räcker för din elanvändning köper du den resterade el som du behöver av det elhandelsföretag som du valt. Om du producerar mer el än vad du använder finns det möjlighet att sälja överskottselen till ett elhandelsföretag.

Har du ett säkringsabonnemang på högst 63A och producerar el med en effekt på högst 43,5 kW ska du inte betala nätavgift för inmatad el om du, under ett kalenderår, tar ut mer el från din egen anläggning än vad du matar in på elnätet.

Om det befintliga säkringsabonnemanget är tillräckligt stort idag för den nya produktionen så betalar du ingenting för själva anslutningen av anläggningen till elnätet under förutsättning att du räknas som mikroproducent. Om däremot det befintliga abonnemanget behöver utökas betalar du för skillnaden mellan din nuvarande mätar- eller servissäkrings märkström och den nya mätar- eller servissäkringens märkström. Du får även ersättning från oss för nätnyttan.

Steg för steg

1. Läs dig om småskalig elproduktion
För att komma igång med småskalig elproduktion, behöver du undersöka olika tekniklösningar, möjlighet till bidrag och ersättning samt vilka eventuella tillstånd som krävs.
Ett bra ställe att börja på är att läsa dokumentet ”Tekniska villkor för anslutning av mikroproduktion”.

2. Kontakta en auktoriserad elinstallatör
För att ansluta din mikroproduktion till nätet behöver du en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören skickar in en föranmälan och blanketten ”Anmälan – Anslutning Mikroproduktion” till Habo Kraft AB för din räkning.

3. Vi hanterar din förfrågan
När vi har mottagit all nödvändig information från din elinstallatör, kontrollerar vi så att elnätet har tillräcklig kapacitet för att kunna driva er anläggning. När vi kontrollerat detta och det ser okej ut så skickar vi ut ett medgivande för installation av din mikroproduktionsanläggning till din elinstallatör. 
Handläggningstiden för detta är normalt upp till åtta veckor.

4. Installation av produktionsanläggning
När din elinstallatör har fått medgivande från Habo Kraft AB kan installationen av din produktionsanläggning börja.
När allt är klart kommer din elinstallatör att skicka in en färdiganmälan till oss på Habo Kraft AB.

5. Välj elhandelsföretag
För att sälja ditt överskott av el behöver du välja ett elhandelsföretag. För att kunna göra det behöver du nätområdes-id och anläggnings-id. Observera att anläggnings-id för din mikroproduktion inte är detsamma som för din förbrukning.

6. Vi byter din elmätare
För att kunna mäta både produktion och konsumtion behöver din elmätare bytas ut till en som kan mäta i båda riktningarna. När vi har fått in färdiganmälan från din elinstallatör kommer vi att byta din elmätare utan kostnad.
Handläggningstiden för detta är cirka åtta veckor från det att vi har mottagit färdiganmälan.
Vi kommer att ta kontakt med dig och boka in mätarbytet när det närmar sig din tur.

Dela denna sidan
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Var vill du logga in?

Välj någon av nedanstående tjänster för att logga in.